PRIVACYVERKLARING
Gasseling Coaching, gevestigd aan Regerweg 43 5653AV Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die verwerkt worden
Gasseling coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar
verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Geboortetijd;
- Adresgegevens;
- E-mailadres;
- Overige gegevens die je actief verstrekt door het invullen van een formulier.


De manier waarop gegevens worden verzameld
Gasseling Coaching verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren, het
doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen. Gasseling Coaching verwerkt je
persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je hebt gesloten of op
grond van een wettelijke plicht.


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Gasseling Coaching verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verrichten van administratieve handelingen;
- Verzenden van de nieuwsbrief;
- Te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Te informeren over wijzigingen van diensten en producten.


Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Gasseling Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Gasseling Coaching hanteert de volgende wettelijk verplichte bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7
jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Gasseling Coaching verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Gasseling Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Gasseling Coaching. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
Gasseling coaching een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@lindagasseling.com. Gasseling
Coaching reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.


Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Gasseling Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lindagasseling.com

 

Laatst bijgewerkt: maart 2024.