ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
1. Gasseling Coaching, gevestigd te Eindhoven, KVK-nr 90362284
2. Klant/coachee: degene met wie Gasseling Coaching een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Gasseling Coaching en Klant/coachee samen


Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door Gasseling Coaching
2. Gasseling Coaching en de Klant/coachee kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.


Artikel 3 – Prijzen
1. Gasseling Coaching hanteert prijzen in euro’s, inclusief BTW (0% vanwege KOR) en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Gasseling Coaching mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Gasseling Coaching zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.


Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn coaching
1. Betaling voor coaching dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats bij aanvang van de dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen.
2. Wanneer de coachee het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij automatisch in verzuim en gebreke. De dienstverlening zal dan geen verdere doorgang hebben alvorens het bedrag is betaald.


Artikel 4a – Betalingen en betalingstermijn producten
1. Betaling dient direct te geschieden door Klant. Product wordt pas verstuurd indien betaling is geschied.


Artikel 5 – Herroepingsrecht producten
1. Een Klant mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit geldt niet wanneer:
- Het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
- Het product is gebruikt.
- De klant heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
- Op de dag nadat de Klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
- Zodra de Klant een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
3. De Klant kan gebruik van maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@lindagasseling.com.
4. De Klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren een Gasseling Coaching.
5. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling retourneert, zijn de retourkosten voor eigen rekening.


Artikel 6 – Levertijd
1. De levertijden van Gasseling Coaching zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Gasseling Coaching.


Artikel 7 – Transportkosten
1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Gasseling Coaching schriftelijk iets anders hebben afgesproken.


Artikel 8 – Verpakking en verzending
1. Gasseling Coaching draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de Klant heeft aangegeven als afleveradres.
2. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Gasseling Coaching niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 9 – Informatieverstrekking door de Klant/coachee
1. De Klant/coachee stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Gasseling Coaching.
2. De Klant staat in voor juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.


Artikel 10 – Duur overeenkomst coaching
1. De overeenkomst tussen Gasseling Coaching en de coachee wordt aangegaan voor de duur die daarvoor staat, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.


Artikel 11 – Annuleringsvoorwaarden coaching
1. Annulering van een enkel coachgesprek door de coachee dient, ongeacht de reden van annulering, ten minste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten alsnog worden gefactureerd.
2. Indien de coachee na aanvang van een volledig coachtraject de deelname tussentijds wil beëindigen, is dit mogelijk door middel van schriftelijke opzegging per mail naar info@lindagasseling.com . Gasseling Coaching is daarbij geen terugbetaling verschuldigd van het reeds genoten traject.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Gasseling Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Klant/coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gasseling Coaching
2. De aansprakelijkheid van Gasseling Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. Elke aansprakelijkheid van Gasseling Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 13 – Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

 

Laatst  bijgewerkt 28-03-2024.